Vedrørende presseomtal UNO Donna Unique

Denne artikel er allerede blevet set2498gange!

Først vil vi gerne have lov at takke alle de utroligt mange avlere og ryttere, som efter handlen med UNO Donna Unique er blevet offentliggjort, har støttet os pr. mail og telefon. Denne tak gælder både avlere og ryttere herhjemme og i udlandet.

Sagen har påvirket os meget da det viste sig, at mennesker vi stolede på og havde tillid til ikke var denne tillid værdig.
Vi blev utroligt kede af det og ufatteligt skuffede, da det gik op for os at griskhed og uærlighed trådte i stedet for ærlighed og redelighed i handlen med UNO Donna Unique.

Vi havde i første omgang valgt ikke at udtale os mere, men da Andreas Helgstrand åbenbart havde behov for at udtale sig om enigheden omkring handlen, har vi valgt at give vores besyv med, så kan alle være sikre på, at sagen er belyst korrekt og at der derved ikke opstår misforståelser.

Dernæst har vi følgende kommentar i henhold til de kommentar Andreas Helgstrand har fremsagt.

Vi har ganske rigtig ikke på noget tidspunkt henvendt os til journalister hverken i indland eller udland omkring sagen.
Tværtimod afviste jeg, at udtale mig om handlen til den hollandske journalist, da han første gang henvendte sig for en udtalelse. Kort før journalistens opkald havde jeg en samtale med Andreas Helgstrand der ringede fra Aachen og bad om min støtte således, at sagen ikke kom ud til en større offentlighed mod at han til gengæld garanterede fremover, at ville optræde ærligt og reelt.
Desværre kunne han ikke holde sit ord og uærligheden fortsatte.
Derfor valgte jeg, da den hollandske journalist på ny henvendte sig og da vi lige havde haft advokat på igen, at bekræfte indholdet af den artikel han havde skrevet.
Kun ved intensiv medvirken fra vores advokat, Carsten Lorentzen, er de skyldige beløb og den manglende afregning nu på plads. Det er vigtigt for os, at understrege, at dette ikke var sket såfremt vi ikke havde kunnet dokumentere de Økonomiske uregelmæssigheder og ulovligheder.

Det ville have været dejligt hvis vi BARE kunne have glædet os over salget af UNO Donna Unique til nogle entusiastiske hesteejere, der købte vores fantastiske hoppe med henblik på olympisk deltagelse og med en af verdens bedste ryttere i sadlen. Vi forbeholder os stadigvæk ret til, at nyde UNO Donna Unique’s optræden på den internationale dressurscene og ønsker Arlette og Edwin Kohl alt mulig held med dette helt unikke talent fremover.

Til sidst vil jeg sige til alle avlere, ryttere og købere:
UDEN GODE AVLERE FANDTES DER IKKE SÅ MANGE GODE HESTE og UDEN GODE REELLE RYTTERE KUNNE VI IKKE FREMVISE DEM OG UDEN KØBERE IKKE SÆLGE DEM, SÅ LAD OS VÆRE ENIGE OM, AT VI, BÅDE AVLERE, RYTTERE OG KØBERE HAR BRUG FOR HINANDEN. LAD OS DERFOR BEHANDLE HINANDEN MED DEN RESPEKT OG ÆRLIGHED VI ALLE HAR FORTJENT.

Concerning press coverage UNO Donna Unique
First of all, we would like to thank all of the amazing breeders and riders, which after the trade with UNO Donna Unique has been published, have supported us with phone calls and mails. It is not only to thank the national breeders and riders, but also for the international.
The case has affected us a lot, since we realized that the people we put trust and confidence in, turned out not to be trustworthy. This made us incredibly sad and disappointed, when we realized that greed and dishonesty characterized the trade with UNO Donna Unique.
At first, we decided not to comment on the case anymore, but when Andreas Helgstrand apparently had a need to speak out regarding the agreement about the trade, we also decided to speak out, to ensure, that the case has been fully illuminated, in order to prevent any misunderstandings.
We have following comments about Andreas Helgstrand”s comment.
At no time we have contacted any domestic or foreign journalists about the case. On the contrary, I declined to comment about the trade to the Dutch journalist, when he first approached me for a comment. Shortly before the journalist”s call, I had a conversation with Andreas Helgstrand, who called from Aachen, and asked for my support, so the case wouldn”t be published to the greater public, while he in return guaranteed, that he would act in an honest matter. Unfortunately he did not keep his promise, and the dishonesty continued. Because of this, I decided that when the Dutch journalist called me again, after we had just conversed with a lawyer again, I would confirm the content of the article that he had written.
Only because of the intensive involvement from our lawyer, Carsten Lorentzen, the guilty are now prosecuted, and the payment disputes have been settled. It is important for us to make clear, that this would not have happened, if we had not been able to document the economical irregularities and illegal actions.
It would have been nice, if we ONLY could have been happy about the sale of UNO Donna Unique to some enthusiastic horse owners, which bought our amazing mare with intentions of Olympia participation and with one of the world’s best riders in the saddle – we still reserve the right to enjoy UNO Donna Unique”s appearance on the international dressage scene, and we wish Arlette and Edwin Kohl all the best wishes with this ”unique” talent in the future.
At last I would like to give this message to all breeders, riders and buyers:
WITHOUT THE GOOD BREEDERS THERE WOULD NOT BE THAT MANY GOOD HORSES, AND WITHOUT GOOD RIDERS WE WOULD NOT BE ABLE TO SHOW THEM, AND WITHOUT BUYERS BE ABLE TO SELL THEM, SO LETS ALL AGREE ON THE FACT, THAT US, THE BREEDERS, RIDERS AND BUYERS NEED EACHOTHER. LET US THEREFORE TREAT EACHOTHER WITH THE MUTUAL RESPECT AND HONESTY THAT WE ALL DESERVE.